České země při vzniku Bohdalova

09.11.2021

Na přelomu 12. a 13. století se české země zařadily mezi nejvyšší evropské politické celky - království. Na trůn usedl Přemysl Otakar I. (vládl v letech 1197 - 1230), který po potlačení svých odbojných příbuzných vytvořil jednotný český stát a v roce 1198  dosáhl obnovení české královské hodnosti.  Roku 1212 pak nový římský panovník Fridrich II. vydal Zlatou bulu sicilskou, která potvrzovala výsady českých králů, vyjadřovala čestný, nikoliv poddanský poměr českého království k Říši a mimo jiné dávala českým panovníkům právo jmenovat biskupy.

Za vlády Přemyslova syna Václava I. (v letech 1230 - 1253) se v rámci Evropy nadále upevňovalo postavení českého království. Roku 1241 vpadli do středoevropských oblastí Mongolové (Tataři). Proti nim byla za účasti Václava I. zorganizována společná obrana, a po bitvě u Lehnice se nájezdníci stáhli zpět na východ. Následníkem českého trůnu se stal mladší syn Přemysl, pozdější král Přemysl Otakar II. 

Vláda Přemysla Otakara II. (v letech 1253 - 1278) je jedním z nejvýznamnějších období českých středověkých dějin, které probíhalo ve znamení hospodářského rozkvětu a zakládání nových královských měst a hradů. Roku 1273 byl římským králem zvolen Rudolf I. Habsburský, což vyvolalo Přemyslův odpor a vyústilo ve válečný konflikt s Říší. V roce 1278 bylo vojsko Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli poraženo, a panovník byl zabit.

V letech 1278 - 1283 byly Čechy okupovány Otou Braniborským, Morava Rudolfem Habsburským a Kladsko Jindřichem Vratislavským. Poručnictví nad následníkem českého trůnu, sedmiletým Václavem II., převzal Ota Braniborský. V letech 1283 - 1305 pokračovalo zakládání měst a hradů, v Kutné Hoře došlo k objevu ložisek stříbra, jejichž využití přispělo k dalšímu rozmachu českého království. Václav II. roku 1300 docílil své korunovace na polského krále, což podpořil svým druhým sňatkem s Eliškou Rejčkou, dcerou Přemysla II. Velkopolského.  V roce 1305 zemřel král Václav II., a vládu v Čechách a Polsku převzal Václav III. Ten však byl roku 1306 v Olomouci zavražděn. Rod Přemyslovců tak vymírá po meči.


Král Václav II a erby Čech a Moravy
Král Václav II a erby Čech a Moravy