Příběhy od oltáře

1360 V tomto roce je poprvé v písemných zdrojích připomínán původní středověký kostel v Bohdalově. Ten se spolu s městečkem nacházel v rukou pánů z Lichtenburka. Už v první polovině 13 století však patřilo území na české straně hranice pod vládu Jana z Polné, zatímco na moravské vládl pan Přibyslav z Křižanova. Vládci kraje byli zároveň bratranci a...

Obrazy: sv. Vavřinec, jáhen a mučedník, + v Římě L.P. 258, svátek 10. srpna, nad ním černobílý čtvrcený kruh - znak hrabat Collaltů, kteří byli majiteli brtnického panství, k němuž Bohdalov náležel, a tento kostel L.P. 1758 dostavěli na místě staré stavby z 13. století

V kostelním archivu uloženém v bývalém klášteře v Rajhradě je uvedena zmínka o zakoupení nového oltářního Božího hrobu do bohdalovského kostela. Za cenu 150 zlatých ho ho v roce 1876 zakoupil tehdejší farář páter Jan Bazala. Ten nastoupil na naši faru v roce 1872, zemřel 14. 6. 1885 a je pochován na zdejším hřbitově.

Řeka Oslava pramenící v lesích nedaleko rybníka Babín se v Ostrově nad Oslavou spojuje s naším Bohdalovským potokem. Dále pak v zákrutách pokračuje přes Radostín až k malé vesničce Kněževes. Pěšky z Bohdalova je to nedaleko. Slabé dvě hodiny pěšky. A přesto o této zajímavé lokalitě víme jenom málo. Od roku 2013 je původní středověká rychta v...

Tradice stavení křížů na rozcestích a podél cest vychází v Evropě z historie značení cest za římské říše. Křesťanské symboly začaly být stavěny patrně z nařízení římského císaře Karla Velikého z poč. 9. století a tento zvyk přetrval až do dvacátého století. Zajímavé je, že mnohde se cesty nedochovaly, byly zrušeny, přemístěny nebo jinak pozměněny,...

Budova farního kostela zasvěceného památce sv. Vavřince na rudoleckém panství Collaltů se nachází v té době významem druhém centru jejich zdejších statků. Tím se stal vedle Měřína také Bohdalov.

Farní kostel stojí na místě původního kostela raně gotického, který zde byl vystavěn ve třetí čtvrtině 13. století. Ve své současné barokní podobě byl kostel postaven za místních farářů Václava Noska a Jindřicha Noska mezi léty 1736 - 1758, v návaznosti na dostavbu fary. Patronem byl tehdejší majitel brtnického panství hrabě Antonín František...

V parku u kostela sv. Vavřince jsou umístěna tři díla významného umělce sochaře Julia Pelikána. Vzhledem k osobnímu přátelství k tehdejšímu bohdalovskému řídícímu učiteli a kronikáři Petru Maděrovi byl poprvé získán pro vytvoření pomníku padlým a to již krátce po skončení války. Pomník byl v parku umístěn v roce 1920. K desátému výročí založení...

Pocházel ze Španělska. V mládí přišel do Říma a za svého učitele si zvolil pozdějšího papeže Sixta. Vavřinec vynikal ve ctnostech a byl velmi důsledný v otázkách mravní čistoty. Sixtus II. po zvolení za papeže r. 257 ho jmenoval na místo arcijáhna do čela římské církve. Stal se tak prvním ze sedmi římských jáhnů.

nar. 5.12.1920 v Tuřanech. Po kněžském svěcení působil postupně v Hostěradicích a Bystřici nad Pernštejnem. Nastoupil roku 1953, mimo duchovní služby se věnoval též ochotnickému divadlu. Organizoval poloilegální tábory pro mládež ze své farnosti (např. v součinnosti s P. Stanislavem Krátkým), umožňoval pražským věřícím pobyt na Vysočině, vedl farní...

V letech okupace, v roce 1942 nastoupil na zdejší faru Pater Josef Votava, rodák z Brtnice. Krátce po svém příchodu začal spolupracovat s pronacistickým odbojem a Bohdalovská fara se stává místem schůzek skupiny vedené generálem Lužou. Schůzek se zúčastnili významní členové odboje, kapitán Stejner, kapitán Soška, profesor Grňa a další důstojníci....

S panem děkanem Peňázem jsem se poprvé setkal před více než deseti lety při zakládání Společnosti Putování za Santinim. Já ze Žďáru, jsem hájil barvy svatojánské Santiniho Zelené Hory, zatímco on zastupoval překrásný Santiniho poutní kostel ve Křtinách. Pravidelně, často i několikrát do roka jsme se ve Křtinách potkávali. Já jako průvodce výprav za...

Dominantou farního kostela sv. Vavřince je jeho hlavní oltář sv. Vavřince , který zabírá celý výklenek presbytáře a ohromuje svou monumentalitou, která může být pro farní kostel malého městečka nezvyklá.

V kapitole o pamětní desce na faře jsme krátce připomněli jméno kněze Františka Baťky, který byl na svátek svatého Štěpána 1949 v Bohdalově zatčen. Důvody vedoucí k jeho zatčení a podrobnosti o jeho osudech jsem získal z diplomové práce jeho prasynovce Stanislava Baťky zpracované na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2016.

Každý historik ví, že zdroje informací je zapotřebí porovnávat a doplňovat. Je vzácné a chvályhodné, když to někdo udělá za vás. Když jsem jako kluk občas chodíval na věž kostela zvonit poledne, netušil jsem, jaká historie je za těmi krásně znějícími zvony ukryta. A tak jsem rád, že mohu prvotní informace rozšířit.

Se založením Bohdalova v první polovině 14. století souvisí také výstavba farního kostela zasvěceného patronu sv. Vavřinci. S prvním písemným záznamem o kostele je spojeno jméno tehdejšího faráře. Spolu s ním si můžeme připomenout několik jmen a osudů dalších kněží, kteří se výrazně zapsali do historie obce.