Rodáci a osobnosti

Na jedné z mých oblíbených fotografií z historie rodného městečka je velký rohový dům na odbočce z hlavní silnice na Rudolec a Chroustov. Je to dnes, už bohužel bývalý hostinec u Koudelů. Jako malý kluk jsem tam párkrát zašel se džbánkem tátovi pro pivo. Po odchodu poslední hostinské paní Marie Koudelové (1908 – 1990) byl hostinec v 70 – letech...

Od posledních oprav věže farního kostela v Bohdalově uběhlo několik desítek roků a bohužel se ukázalo, že pro obnovu dobrého stavu věže je nutný nový poměrně rozsáhlý a nákladný zásah. Bylo zapotřebí opravit dřevěnou konstrukci věže a následně stávající krytinu vyměnit za novou – měděnou. Na základě poptávkového řízení a získaných referencí byla...

Tématu zemědělství a hospodaření jsem se snažil kvůli nedostatečným informacím vyhýbat, ale asi to nepůjde do nekonečna. Díky panu Františkovi Svobodovi, který mi dal pro Kapitoly k dispozici svoji rozsáhlou sbírku fotografií z minulosti Bohdalova, mohu dnes uveřejnit první - fotografickou část kroniky. Jak hospodařili naši předkové.

V roce 1934 vzplály v Bohdalově 3 požáry. Shořela stodola a kolna u Koudelů č. p. 46, vyhořely sklepy u Heimrichů a třetí tragický požár zničil 18 domovních stavení - Krčovi, Pokorných, Červených, Pejchalovi, Augustinovi, Zmeškalovi, Vencelidesovi, Grygarovi, Řepovi, Minářovi, Chalupovi, Markovi, Mokrých, Ondrákovi, Havlíčkovi, Pokorných, Sobotkovi...

Až do roku 1849 byla majitelkou tzv. Horního mlýna v Bohdalově rodina Friebova, od niž v tomto roce přešel koupí do vlastnictví Jana Heimricha, rodáka Svitavského, kovaného Němce, jenž mimochodem řečeno, do své smrti ani česky mluviti neuměl. Jeho žena však byla češka a tak se stalo, že rodina jeho pozůstávající ze třech synů a dvou dcer, vychována...

V roce 150 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohdalově získal jsem opis a úvodní rukopisné stránky kroniky sboru. Je pro mě zvláště významné, že po prvním kronikáři panu Petru Sedlickém převzal tuto roli můj otec pan Stanislav Růžička, který kroniku zpracoval v přepisu nejstarších záznamů a následně až do roku 1989. K významnému výročí...

Prvním ohlašovatelem požárů v Bohdalově, býval už od středověku ponocný. Často to byl vysloužilý voják, který měl za úkol, mimo jiné, též sledovat, zda v noci někde nehrozí nebezpečný oheň. Nejrůznější zákony k zabezpečení ochrany před požáry vyhlašoval často přímo panovník. Od roku 1603 se doporučovalo stavět všechna stavení podle možnosti "od...

Bohumil Křesťan ( 1939 - 2009 ), patřil od mládí mezi zanícené motoristy. Spolu s bratrem Josefem převzali po otci řízení bohdalovské cihelny a malého rodinného zámečnictví. Dílny, která se pak na dlouhou řadu roků stala vyhlášeným motoristickým vývojovým střediskem. Bohumila, vždycky bavila rychlá kola a tak po několika sezonách v motokrosu a na...

Druhá polovina 19. století představovala v zemích Rakousko-Uherska a v jejich rámci také pomezí Čech a Moravy velký rozvoj průmyslu a hospodářství. Vedle parní energie se k pohonu strojů a zařízení začala používat elektřina a tento nový potenciál s sebou přinesl řadu nových vzdělaných osobností, které dokázaly tuto příležitost využít a rozvinout ku...

Narozen v Bohdalově 8.4.1883 - zemřel v Jihlavě 29.1. 1945

Jiří Heimrich, vnuk Jana Nepomuka Heimricha, jeden z mála českých úředníků města Jihlavy se zapojil do odbojového protinacistického hnutí. Bylo to velmi odvážné rozhodnutí protože město Jihlava bylo silně německé, s německou vojenskou posádkou, gestapem a a s okolními čistě německými vesnicemi, pod patronací SS. Jiří byl se svojí ženou zatčen v...

Ve farní matrice Bohdalova je zápis o narození dětí Jakuba Tuny s čísla popisného 18. V roce 1794 Otýlie, 1796 Klára a v roce 1810 František. Nejmladší syn vychodil reálku v Jihlavě a byl zapsán na studia práv ve Vídni. Byl jmenován doktorem a odchází jako řádný profesor na univerzitu do ukrajinského Lvova. V roce 1851 se vrací do Čech...

9. dubna 1925 na Zelený čtvrtek ve 23. hodin, tedy pozdě večer vypukl požár v domě obchodníka a statkáře Josefa Holzbacha č. 47. K požáru přispěchali nejdříve hasiči z místního bohdalovského sboru. Protože hrozila a také se potvrdila možnost rozšíření požáru na další domy byli rychle posláni poslové na kolech do okolních vsí pro další pomoc....

Byl synem rybničního hajného ( porybného )z Chroustova. Narodil se v roce 1931. Základní vzdělání získal v Chroustově a v Novém Veselí u Žďáru nad Sázavou. 1945-51 studoval na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě, kde maturoval, a ve studiích pokračoval 1951-57 na lékařské fakultě v Brně. Po promoci 21. 7. 1957 zahájil lékařskou praxi jako...

Legionář a odbojář Jaroslav Koudela se narodil 8. 4. 1897 jako syn hostinského Jana Koudely s č. p. 19 v Bohdalově. Absolvoval reálnou školu v Novém Městě na Moravě a Obchodní akademii v Brně. Hned po jejím ukončení narukoval v roce 1914 do rakouské armády. Byl zařazen jako vojín 17. praporu polních myslivců. Po svém zajetí vstoupil do Čs. legií...

Petr Maděra

11.10.2021

S velkým zaujetím jsem se až dosud zabýval příběhy a kapitolami Bohdalova z přelomu předcházejících století, z doby mezi oběma světovými válkami a krátce po té druhé. Kronika, kterou psali tehdejší řídící učitelé je stále zdrojem velkého množství drobných příběhů i obrazů. Dějiny městečka byly často popisovány v osobní rovině a v názorech kronikářů...

V průběhu 18. století se ve Žďáře nad Sázavou poprvé objevuje jméno Pliczka. Už tehdy je psáno polským nebo spíše slezským způsobem. Bernard Pliczka ( 1817 - 1897 ) je od roku 1859 uváděn jako žďárský poštmistr. Poštu provozoval ze svého domu, odkud také pravidelně vypravoval poštovní vozy do okolních i vzdálenějších měst. Měl několik dětí. Pro...

V kapitole o pamětní desce na faře jsme krátce připomněli jméno kněze Františka Baťky, který byl na svátek svatého Štěpána 1949 v Bohdalově zatčen. Důvody vedoucí k jeho zatčení a podrobnosti o jeho osudech jsem získal z diplomové práce jeho prasynovce Stanislava Baťky zpracované na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2016.

S panem děkanem Peňázem jsem se poprvé setkal před více než deseti lety při zakládání Společnosti Putování za Santinim. Já ze Žďáru, jsem hájil barvy svatojánské Santiniho Zelené Hory, zatímco on zastupoval překrásný Santiniho poutní kostel ve Křtinách. Pravidelně, často i několikrát do roka jsme se ve Křtinách potkávali. Já jako průvodce výprav za...

Na počátku pátrání po této významné osobnosti byl pouze jednoduchý odkaz z několika zdrojů na místního rodáka, učitele a hudebníka z Bohdalova. Jméno Promberger zde není, až tak neznáme a odkaz na tuto rodinu najdete i v našich starších kapitolách. Dalším kvalitním zdrojem informací je v dnešní době samozřejmě internet. Tam jsem objevil zprávu o...

Hrdina protinacistického odboje Petr Sedlický se narodil 29. 6. 1905 v Bohuňově u Bystřice nad Pernštejnem. Od 17. 10. 1929 pracoval jako přednosta poštovního úřadu v Bohdalově. Během let 2. světové války se zapojil do odboje. Byl napojen na vrchního radu minLužou.isterstva financí Jana Pliczku, který žil v ústraní v Dolním mlýně v Bohdalově....

Byl synem rybničního hajného ( porybného )z Chroustova. Narodil se v roce 1931. Základní vzdělání získal v Chroustově a v Novém Veselí u Žďáru nad Sázavou. 1945-51 studoval na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě, kde maturoval, a ve studiích pokračoval 1951-57 na lékařské fakultě v Brně. Po promoci 21. 7. 1957 zahájil lékařskou praxi jako...

MUDr. Frantisek Stögr se narodil 20. 7. 1901 v Moravských Budějovicích. Jeho matka Marie Kateřina Bayerová byla Vídeňačka. Měl bratra Viktora, který studoval a později zůstal ve Vídni. Matka syny vychovávala dvojjazyčně a tak získal pan doktor výbornou znalost němčiny. Medicínu studoval na Masarykově univerzitě v Brně a první praxi nastoupil v...