Naše století

02.06.2020

 

V roce 1824 byl pořízen v Bohdalově vodovod.Potrubím byla přiváděna voda z obecního rybníka do dvou veřejných kašen.  Od tohoto roku tak dochází k rychlému zvelebování městečka. Roku 1864 jsou povoleny 3 výroční trhy. V roce 1869 byl zřízen v městečku poštovní úřad. A brzy počala záslužná práce význačného rodáka Jana Nepomuka Heimricha. Z malého "horního" mlýna s vodní pilou vytvořil Heimrich velký závod. V roce 1895 připojil strojírnu, v níž se vyráběly parní stroje a hospodářské stroje všeho druhu. V roce 1874 byl založen požární sbor, otevřena budova nové obecné školy.

Roku 1892 se stalo městečko střediskem zravotního obvodu, k němuž byly přiděleny obce Rudolec, Chroustov, Pokojov, Kyjov, Nové Veselí, Březí, Kotlasy, Újezd, Matějov s Českou Mezí a Budeč. V roce 1894 zde byl povolen telegraf a četnická stanice, do jejíhož obvodu připadaly tytéž obce mimo Kotlasy a Březí. V roce 1905 zde byl zřízen telefon. Doručovací obvod pro listovní poštu a balíky tvořil Rudolec (poštovna a telefon), Chroustov, Pokojov, a Kdyjov, pro telegramy pak ještě Starý Telečkov, Pavlov, Znětínek a Sirákov.

První světová válka byla zahájena výstřely sarajevského atentátu. 31. července 1914 byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Mobilizováno bylo 188 bohdalovských mužů, 23 z nich v průběhu války padlo, 9 bojovalo v legiích. Jména i stručné osudy mobilizovaných jsou pečlivě zaznamenány v místní kronice.

Po vyhlášení samostatného československého státu žil Bohdalov v celkově poklidné atmosféře. Hospodářská krize sice postihla řadu občanů na úsporách, ale vzhledem k tomu, že byl Bohdalov především obcí se zemědělským zaměřením, týkali se starosti místních úrody či neúrody na jejich, nijak výnosných polích.

Společenský a kulturní život se přiměřeně rozvíjel a řada dobrých akcí stojí za připomenutí.

V letech 1937 - 1938 nebyla místní kronika vedena. Novým kronikářem se stal p.František Blaha, který dodatečně na základě písemných dokladů, popř. výpovědí očitých svědků pořizuje stručný záznam událostí z tohoto období. Popisuje vývoj událostí vedoucích k Mnichovu 1938 a k Protektorátu, dále popisuje historii let 1939 - 1945. Uvádí, že v době okupace byla kronika uložena v Brně v zemském archivu, po okupaci vrácena obci.

Občané Bohdalova se s okupací nesmířili a celá řada z nich se zapojila do odbojové činnosti. Někteří z nich za tuto činnost zaplatili svými životy. Byli to - bohdalovský rodák Jaroslav Koudela, nar. 1897, popravený 28. 6. 1942 v době tzv. heydrichiády a Petr Sedlický, nar. 1905, od r. 1929 působil jako přednosta poštovního úřadu v Bohdalově, byl zatčen 23. 10. 1944, vězněn, vyslýchán a odvezen do koncentračního tábora Flosenbürg. Poslední zpráva o něm je z 23. 3. 1945. Pravděpodobně zemřel při pochodu smrti. Někteří byli vězněni gestapem, řada mladých lidí byla odvezena na nucené práce, někteří se zapojili do partyzánských akcí, mnozí partyzánům pomáhali. Obec byla několikrát partyzány navštívena - pošta, lihovar - vypuštěn líh, prodejna Baťa, soukromé domácnosti, četnická stanice.

Obyvatelé se připravovali na blížící se frontu budováním krytů v lesích u Bohdalova, na zahradách apod. K velké radosti občanů se situace vyvinula tak, že jich nebylo vůbec použito. K bojům u nás už nedošlo. Od druhé poloviny dubna 1945 byl náš kraj svědkem ústupu německého civilního obyvatelstva a od 6. 5. 1945 německé armády směrem na západ.

Na základě Košického vládního programu (z 5. 4. 1945) byly v obcích a městech, v této době ještě v řadě míst tajně, připravovány podmínky pro práci národních výborů - jako orgánů státní moci a správy osvobozené a znovu obnovené Československé republiky.

I v naší obci byl navržen první revoluční MNV. První tajná schůze se konala 2. 5. 1945 a 6. 5. 1945 převzal tento MNV vedení obce. Téhož dne večer na veřejné schůzi občanů je složení MNV schváleno a doplněno dalšími členy.

"Dne 9. 5. 1945 opouštěly poslední zbytky německé armády zdejší obec a hned 10. 5. 1945 ráno po 7. hodině za krásného slunečního dne vstoupila do Bohdalova po silnici od Velkého Meziříčí hlídka dvou mladých rudoarmějců - hochů na motocyklu a  půlhodině se valí masy sovětské armády, zvlášť srdečně byly občany vítány tankové oddíly. 13. 5. 1945 projížděly obcí útvary rumunské armády. Po 7 týdnech Rudá armáda náš kraj i obec opustila. 

Osvobozená republika se snaží rychle přecházet na mírový život. 19. 8. 1945 byla v obci na radnici veřejná volba nového MNV složeného ze zástupců čtyř politických stran. Prezident vyhlašuje mobilizaci několika ročníků. Z Bohdalova nastupuje 15 mužů do armády. V důsledku odsunu Němců a potřeby rychlého osídlení pohraničí i z naší obce odcházejí 23 rodiny (celkem 113 osob) hledat si nové domovy do pohraničí.

Znehodnocené protektorátní peníze - v naší obci celkem 14 mil. - byly částečně občanům vyměněny a větší část byla uložena na tzv. vázaném vkladu. Další měnová reforma byla provedena v r. 1953, současně bylo zrušeno přídělové hospodářství.

Obnovená svoboda vedla také k nebývalému ruchu ve veřejném životě obce. Byla obnovena činnost Sokola, založen SČM - Svaz české mládeže, Jednotný svaz českých zemědělců - JSČR a založeny místní organizace těchto politických stran: komunistické, lidové a sociálně demokratické.

MNV v Bohdalově zahájil přípravné práce na vybudování obecního vodovodu a zřízení újezdní měšťanské školy. Ta byla slavnostně otevřena 1. 9. 1946. 

V důsledku únorových událostí r. 1948 dochází v životě obce i občanů Bohdalova ke změnám. Byla provedena reorganizace Národní fronty, likvidace soukromých podniků i obchodů, uzavírání smluv mezi zemědělci a státem o výrobě a nákupu zemědělských výrobků, zestátnění autobusové dopravy, z cihelny byl utvořen komunální podnik.

Na jaře 1950 došlo v celé republice k sčítání obyvatel, zemědělských a živnostenských závodů. V Bohdalově žijí 674 osoby ve 181 domácnostech a 153 domovních číslech.

Téhož roku došlo k založení JZD, které procházelo složitým vývojem ke své dnešní podobě. Vedení matrik a farních úřadů přešlo na MNV v sídlech matričních obvodů. Prvním matrikářem byl ustanoven obvodní lékař MUDr. František Stöger. V obci dochází k založení dalších organizací: újezdní osvětové besedy, Česk. červeného kříže, ve škole - pionýrské organizace, pracuje lidová myslivecká společnost.

Úsilí občanů Bohdalova po téměř celé údobí padesátých let je zaměřeno na budování obecního vodovodu. Během letních měsíců roku 1957 většina bohdalovských domácností byla připojena na vodovod. Kolaudace proběhla v r. 1958. Náklad na stavbu celkem činil 2 715 458,-Kč. V tomto období vyrostlo v Bohdalově asi 23 nových rodinných domků.

V r. 1962 došlo k zahájení výstavby nové požární zbrojnice. Do užívání byla předána v r. 1965.

I šedesátá léta jsou naplněna úsilím lidí o zvelebení obce. Pokračuje se ve výstavbě rodinných domků, opravuje se kostel, kulturní dům, přestavuje lihovar, obnovuje a rozšiřuje se kanalizace. Obec dostává nové veřejné osvětlení, staví se benzinová čerpací stanice.

A od r. 1968 - roku s koncovou číslicí 8 - tak osudovou pro historii našeho národa - očekávají lidé změnu ve vývoji společnosti - změnu společnosti na společnost svobodnou a demokratickou. Všechny tyto naděje se rozplynuly v období normalizace.

K 1. 1. 1976 obce Rudolec a Pokojov byly sloučeny pod MNV Bohdalov. V samotném Bohdalově žije 842 lidí k 31. 12. 1984, trvale je obydleno 221 domů, 15 rekreačně, 17 neobydlených.

16. 12. 1982 po vyřešení mnoha problémů se Bohdalov dočkal otevření nové mateřské školy.

Po ukončení dlouhodobých náročných stavebních akcí soustřeďuje MNV pozornost na postupnou údržbu zařízení, které je ve správě obce. Dochází na úpravu obecních prostranství, výsadbu květin, odbahňuje se Dolnomlýnský rybník, stavějí se tenisové kurty, pomýšlí se na výstavbu pohostinství a plynofikace obce. Produkce cihel z místní provozovny, zároveň i zvyšující se požadavky občanů na kvalitu bydlení a podpora státu vedou v letech 1970 - 1991 k rozsáhlé bytové výstavbě.

V daném období vyrostlo buď zcela nově, nebo z valné části bylo přestavěno a zmodernizováno 77 rodinných domků.

Pan Bohumil Křesťan ml. se stává mistrem Evropy v autokrosu a získává titul zasloužilý mistr sportu.

Rok 1989 přináší velké množství změn do života státu, společnosti, obcí i každého z nás. Nová politická situace vede k odstartování ekonomických reforem, společenských a sociálních změn, správních uspořádání. Roku 1990 se osamostatňují obce Pokojov a Rudolec. Obecní úřad získává adaptací jednoho pavilonu MŠ novou úřadovnu, později i obřadní síň, neboť v r. 1993 se matrika vrací zpět do Bohdalova (od r. 1958 v Novém Veselí).


Fotografie ze série snímků pořízených soukromým fotografem ve 30. letech 20. století
Fotografie ze série snímků pořízených soukromým fotografem ve 30. letech 20. století


    

Tank Rudé armády před domem u Doležalů
Tank Rudé armády před domem u Doležalů