Hlavní oltář

07.05.2021

Dominantou farního kostela sv. Vavřince je jeho hlavní oltář sv. Vavřince , který zabírá celý výklenek presbytáře a ohromuje svou monumentalitou, která může být pro farní kostel malého městečka nezvyklá.

Oltářní retabulum tvoří sloupová architektura - dva alabastrové sloupy s kompozitní hlavicí na každé straně. Ty jsou překryty dvojitou římsou nesoucí kasulový štítový nástavec se sochařskou výzdobou, která zpodobňuje Nejsvětější trojici s putti v oblacích. Na římse jsou dva andělé, umístění na volutách, s putti a vprostřed kartuše se znakem Collaltů, kteří byli majiteli brtnického panství, k němuž Bohdalov náležel, a také patrony kostela. Na predele mezi sloupy nacházíme čtyři dřevěné sochy světců s atributy sv. Petra a Pavla, sv. Víta a sv. Jindřicha. Celý oltář je polychromovaný a zlacený a některé jeho části jsou nazelenale mramorované (podobným způsobem je zdobena i architektura ostatních oltářů). Sochy sv. Petra a sv. Pavla gesty poukazují na oltářní obraz umístěný mezi nimi. Obraz je vysoký 350 cm a jeho tvar je obdélný s karnýzovým zakončením. Je zasazen do jednoduchého zlaceného rámu se sporým vyřezávaným zdobením po stranách a nahoře.

V pramenu, který dokládá jeho zaplacení [39], je uváděn jako "Welký oltarz" s dodatkem "kosstowal" - řezbáři za něj bylo vyplaceno 304 zlatých - za oltářní architekturu a její ornamentální a figurální výzdobu. Sochy sv. Václava a sv. Jindřicha pocházející z konce 19. století se opravdu od dalších dvou soch světců liší - jsou statičtější, strnulejší a zdobnější. Nejsou tolik spjaty s oltářem jako sochy sv. Petra a Pavla, které jsou do něj přímo zakomponovány. Za železo a kováři bylo zaplaceno 12 zlatých a 33 korun, za zlato 130 zlatých a malíři 119 zlatých - zde se rozumí malíři za dekoraci oltářní architektury a soch. Za obraz bylo zaplaceno 90 zlatých.

Tento oltářní obraz s tématem Umučení sv. Vavřince představuje figurální výjev na pozadí rámovaný mohutnou architekturou. Dvanáct lidských postav a figura koně zabírají celou dolní polovinu obrazu a vyplňují prostor od levého až k pravému okraji. Dvě figury andílků, oddělené od ostatních, se nacházejí v horní karnýzové části plátna na pozadí nebe. Z levé strany výjev uzavírá drapérie a podstavec se sloupy s točenými dříky, z pravé strany socha muže s trojzubcem na podstavci a palácová architektura, v nároží s další podobnou skulpturou. Zbylý prostor za architekturou a postavami v horní části vyplňuje nebe s oblaky, mezi nimiž jsou umístěny hlavičky putti s křidélky.

Centrální figurou výjevu ve spodní části je nahá postava světce ležícího na roštu, pod nímž hoří oheň. Pravou ruku má zdviženou v prosebném gestu a kolem hlavy paprskovitou svatozář. Právě rošt identifikuje muže jako sv. Vavřince.