Doc. MUDr. K.Čada, CSc.

11.10.2021

Byl synem rybničního hajného ( porybného )z Chroustova. Narodil se v roce 1931. Základní vzdělání získal v Chroustově a v Novém Veselí u Žďáru nad Sázavou. 1945-51 studoval na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě, kde maturoval, a ve studiích pokračoval 1951-57 na lékařské fakultě v Brně. Po promoci 21. 7. 1957 zahájil lékařskou praxi jako sekundář v Okresním ústavu národního zdraví ve Strakonicích (1957-58) a v Krajském ústavu národního zdraví v Českých Budějovicích, odkud dojížděl také na krční oddělení nemocnice v Třebíči. 1958 přijal místo v Krajském ústavu národního zdraví v Brně. V říjnu 1963 složil atestační zkoušku prvního stupně a 1963-77 byl odborným asistentem na Klinice otorinolaryngologie ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. 1967 odjel na bezmála dvouletý studijní pobyt v biochemickém oddělení výzkumné laboratoře pro lékařskou akustiku v Düsseldorfu a v Research Institute of Presbyterian University ve Philadelphii v USA. V Německu se zaměřoval hlavně na genetické aspekty v otorinolaryngologii. Nové pracovní metody a postupy, které si v zahraničí osvojil, zaváděl po návratu na klinickém pracovišti v Brně. Již koncem 60. let patřil k předním světovým odborníkům v oboru elektronové mikroskopie vnitřního ucha. V té době předložil kandidátskou disertaci s názvem K problému toxického účinku streptomycinu a kanamycinu na vnitřní ucho. Po obhajobě 20. 10. 1969 mu byla 16. 2. 1970 přiznána vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. 1970 pracoval krátce v Ústavu evoluční fyziologie Akademie lékařských věd v Leningradě u profesora MUDr. Sergeje Vinnikova.

Jako zástupce přednosty pro léčebnou a preventivní péči byl za normalizace v roce  1977 přeřazen zpět do praxe. 1989 byl rehabilitován a pověřen vedením Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku MU v Brně, kterou vedl jako přednosta od 1. 9. 1990 do 30. 9. 1997. Zemřel v Brně roku 1998.