Landwirt-schaftliche Volksbildungs-schule

04.11.2021

Tento krkolomný název v překladu znamená Zemědělská národně vzdělávací škola. Tento druh školy byl do vzdělávacího systému zařazen ve třicátých letech minulého století a následně obecně rozšířen v období okupace. Měl doplňovat výuku žáků, kteří ukončili základní školu a nechtěli pokračovat na vyšším tzv. měšťanském stupni. Vyučování probíhalo většinou ve dvou až třech odpoledních směnách a podle potřeby se mohlo přizpůsobit zemědělské sezoně. Většina žáků přicházela totiž ze malozemědělských či hospodářských rodin.Tomu také odpovídaly vyučovací předměty. U chlapců hospodářství, rostlinná výroba, sadaření, hospodářské počty, český jazyk. U dívek vaření, péče o dítě a rodinu, šití atd. Za okupace dostala škola výše zmíněný německý název a přibyly v ní předměty němčina a znalost o třetí říši. V Bohdalově byl provoz LŠH zahájen podle nařízení 14. listopadu 1940. Vyučování se konalo v budově základní školy a na její ovocné zahradě. Vyučovali místní učitelé a externí pracovníci. Například správce družstevního lihovaru či obvodní lékař. Zajímavou okolností je, že zatímco při předválečných pokusech o zřízení měšťanské školy mohly okolní obce i někteří místní jednání sabotovat, bylo za okupace všechno jinak. Obce doplácely na školu přesně podle žáků a do školní poradní komise byli jmenováni všichni profesní odborníci. Ve školním roce 1942/43 měla škola celkem 52 žáků. Jak uvádí kronikář, podléhala škola dozoru říšské školské komise a tak musela být alespoň školní kronika vedena v potřebném duchu. Zatím co se tedy před válkou nadšeně a otevřeně slavily narozeniny prezidentů a připomínaly národní výročí, byly naopak v roce 1944 pouze formálně zapsány do kroniky oslavy

15.3. výročí zřízení protektorátu

20.4. narozeniny říšského vůdce A. Hitlera

12.7. narozeniny státního prezidenta Dr. E. Háchy

Už od vánoc 1944 bylo vyučování obecně narušováno kvůli povinnosti žáků účastnit se obraných staveb. Tyto záležitosti se naštěstí Bohdalovu vyhnuly.

Po osvobození pokračovala LŠH ve své činnosti za podmínek přizpůsobených nové situaci. Když byla v září 1946 otevřena měšťanská škola, nebyli už další žáci přijímáni a uzavřením posledního ročníku ve školním roce 1947/48 škola ukončila činnost.

Ve fotogalerii jsou uvedeny fotografie pořízené jako doklad o činnosti školy. Vedle učitelského sboru jsou zde všichni žáci a žačky školního roku 1944/45