Složitá výstavba nové školy

13.02.2020

Je skoro neuvěřitelné, jak dlouho trvala cesta k bohdalovské nové škole. 46 roků uběhlo od prvních představ v roce 1927, podle kterých by takové historické a dobře zabydlené městečko mělo mít pro svou mladou generaci kvalitní vzdělávací podmínky. Při prvních pokusech stála v cestě neochota našich předků. Prostředky na novou budovu musely jít z velké části z obecní kasy. A tak se sousedům nechtělo připlácet a nikomu nebylo líto, těch našlapaných kilometrů jejich vlastních dětí. Po druhé válce a únorových událostech zase dostalo přednost budování Žďáru - ocelového srdce Vysočiny. Když si už bohdalovští nemohli pomoci sami, přišla opora odjinud. Na místo uvolněného tajemníka MNV nastoupil Raimund Urban. Zkušený funkcionář, který dojížděl sedm roků, den co den do Bohdalova, ze 60 km vzdáleného Tišňova. Podle zápisů v kronice byli spolu s předsedou MNV Antonínem Klimešem těmi, kdo se stali hlavními jednateli při zajišťování výstavby nové školy. Ta byla slavnostně otevřena v roce 1973.

Nejstarší dochované zprávy o škole v Bohdalově pocházejí z konce 16. století, kdy byla zřízena při zdejší protestantské faře. Po vydání školského zákona a zavedení povinné školní docházky se v r. 1774 hovoří o škole v Bohdalově jako o triviální. První zprávy o školní budově (reprezentované sice jen jednou světnicí) se vztahují k roku 1752. Až následně byla postavena školní budova - č. p. 85, v níž se vyučovalo až do r. 1872 Po ničivém požáru, který tehdy obec postihl, začala obec stavět na vlastní náklady novou patrovou školní budovu. Ta byla vybudována za necelých šest měsíců r. 1874 - číslo popisné 45. Svému účelu sloužila téměř plných sto let. Mimo učební prostory se zde nacházel také byt pro učitele a ke škole patřila i rozsáhlá a plně využívaná školní zahrada.

Jednotřídní obecná škola v Bohdalově byla v r. 1874 rozšířena na školu trojtřídní a od šk. r. 1909/1910 byla povolena tzv. zimní pobočka při třetí třídě. Z této pobočky potom v roce 1923/1924 vznikla čtvrtá třída a obecná škola se tak stala školou čtyřtřídní. Dvacátá a třicátá léta 20. století jsou obdobím, kdy se poprvé setkáváme se snahou získat povolení pro zřízení měšťanské školy v Bohdalově. Vyřízení několikrát opakované žádosti bylo bohužel odkládáno. V průběhu okupace byla zřízena alespoň tzv. lidová škola hospodářská - a to v roce 1940.

Už počátkem třicátých let začala snaha o rozšíření obecné školy na vyšší stupeň - měšťanskou. Děti, které chtěly mít ucelené vzdělání, musely dojíždět na měšťanku do Nového Veselí. Ještě v  roce 1938 je uváděno 13 docházejících žáku.

V roce 1927 byl na doporučení okresní školní rady proveden soupis žáků z Bohdalova, Pokojova, Znetínka, Pavlova, Chroustova a Rudolce s cílem vytvořit podmínky pro stavbu obvodní měšťanské školy. Ta měla být řešena buď přístavbou stávající školy, nebo úplnou novostavbou. Nová budova by podle rozpočtového odhadu měla stát přibližně 450 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat pro stavbu příslib finanční spoluúčasti dalších obcí tak obecní rada od záměru ustoupila. Důvodem bylo usnesení, že Bohdalov sám školu platit nebude.

Další pokus byl učiněn v roce 1935, kdy byl už vypracován základní projekt. Stavitel Kučera navrhl místo vedle budovy pošty na Vypichu, naproti bývalé tírně. Odsouhlasené jednání s dalšími obcemi však opět selhalo. Podle kronikáře vinou necitlivého přístupu zastupitelstva a následného furianství okolních obcí.

Ihned po válce začalo nové zastupitelstvo, v čele se starostou Albínem Hronem, znovu jednat a tak 1. září 1946 byla otevřena měšťanská škola v budově adaptovaného hostince Na radnici. Bylo to provizorní řešení, ale představitelé obce byli přesvědčeni, že na tomto základě bude rychle nalezena cesta ke stavbě nové školy.

Během následujících let došlo ještě k několika pokusům. V roce 1959 už byl připraven další projekt, ale přednost dostala výstavba škol v rychle se rozrůstajícím průmyslovém Žďáře nad Sázavou.

Až po roce 1965 dochází pozvolna k obratu k lepšímu. Do vedení obce přicházejí noví lidé a rozvoj Bohdalova získává na obrátkách. Podmínky pro výstavbu nové školy byly podmíněny získáním stavební firmy a dodávkami materiálu. Podle pamětníků souviselo jedno s druhým. Bohdalov mohl nabídnout cihly z vlastní cihelny a k časovému fondu další tisíce brigádnických hodin navíc. Po třech letech výstavby tak mohla 2. září roku 1973 nová Základní devítiletá škola zahájit svůj provoz.

Nám všem starším, kteří dodnes vzpomínáme na přebíhání mezi jednotlivými budovami a třídami na městečku, na dobíhání pro svačinu ke Drejčkům či k Matějíčkům, i na dobré učitele, kteří se s tím vším museli vyrovnat a smířit a ještě nás něco naučit, je někdy líto, těch promarněných roků. Roků, kdy mohla v Bohdalově stát důstojná škola možná o půl století dříve. Ten čas už je za námi. Stále si ho však musíme připomínat a snažit se svoje městečko i nadále zvelebovat.