Historie v datech a heslech

21.10.2021


1240 Pravděpodobný rok, kdy král Václav II věnuje  dvěma bratrancům, Janovi z Polné a Přibyslavovi z Křižanova pozemky na české a moravské straně zemské hranice.

1250 Pravděpodobně kolem tohoto roku je vyměřována nová stezka z Křižanova do Polné, a dochází k založení městeček Bohdalov a Radostín nad Oslavou

1252 Založení Žďárského cisterciáckého kláštera

1320 Prodává Vikard, vnuk Jana z Polné panství panu Jindřichu z Lipé a Ronova. Území, na kterém dnes leží Bohdalov se tak dostává do majetku pánů z Ronova - s erbem dvojité ostrve.

1349 Nejstarší písemná zpráva o Bohdalově. V listině žďárského kláštera je městečko zaznamenáno v majetku pana Jindřicha z Ronova a Osové

1366 Jindřich z Osové a Jan z Bechyně prodávají bratřím Zdeňkovi a Čeňkovi z Ronova Bohdalovský statek s městečkem, vsí Blažkovem a všemi lesy, poli, loukami a vodami.

1420 Hlaváč z Ronova a Mitrova je soudně uveden na Bohdalovský statek po zemřelém Smilu z Ronova. Bohdalov měl v připojeném zápisu uvedeno 38 usedlostí.

1448 Po ukončení husitských válek dochází k právnímu narovnání a k převodu Bohdalova spolu s dalším majetkem Václava Šturma z Ronova a Mitrova na rod pánů z Pernštejna. 

1482 Písemný záznam o proplácení mzdy formanům při budování Bohdalovských rybníků - pravděpodobně dnešní Záhumený

1490 Pan Vratislav z Pernštejna vede spor s Janem z Vranova o výstavbě nových rybníků mezi Bohdalovem a Rudolcem

1500 Pan Vilém z Pernštejna uvádí městečko Bohdalov v řadě listin, kterými promíjí mezi jinými např. povinnost šenkování z panského vína.

1520 - 1530? Vznik dalších rybníků - Pelfrýd, Dolnomlýnský, Vazebný atd.

1551 Na základě finanční krize prodává Jaroslav z Pernštejna Bohdalov panu Václavu Chroustenskému z Malovar

1552 Václav Chroustenský kupuje také panství Rudolec a převádí na něj vrchnostenskou správu Bohdalova.

1585 Urbář rudoleckého panství uvádí přesný výčet bohdalovských robotních povinností a ceník příhraničního a tržního mýtného.

1605 Panství v dědictví přebírá Jan Rafael Chroustenský, významný protestantský příslušník moravského panského stavu.

1609 Císař Rudolf II vydává majestát o svobodě vyznání. Pravděpodobně na jeho základě zahajuje Jan Chroustenský přestavbu středověkého kostela v Bohdalově na protestantskou modlitebnu.

1621 Po prohrané bitvě na Bílé hoře je Chroustenským za účast v protihabsburském povstání konfiskován veškerý majetek.

1623 Konfiskovaný majetek včetně Bohdalova získává odkupem významný velitel vítězných císařských vojsk hrabě Rambaldo Collalto.

1630 Hrabě Rambaldo umírá po cestě do rodné Itálie. Jeho vdova přenáší sídlo panství na zámek Brtnice.

1650 Stížnost bohdalovských měšťanů k zemskému soudu. Stěžují si na tvrdou robotu, nerespektování městských práv, velké daně a řádění vojenských soldatesek.

1665 Bohdalovská fara je znovu osazena katolickým knězem a kostel upraven pro potřeby katolických bohoslužeb.

1709 Panství Nové Veselí je prodáno žďárskému klášteru. Bohdalov se tak dostává do jeho přímého sousedství.

1724 Farář Václav Nosek zahajuje pod patronací hrabat Collaltů a s vlastním finančním přispěním velkorysou barokní přestavbu Bohdalovského kostela.

1738 Václava Noska střídá v Bohdalově jeho rodný bratr Jindřich Nosek. Ten po dokončení stavebních úprav realizuje bohatou vnitřní výzdobu kostela.

1752 Podle terizánské fase bylo v městečku Bohdalov 21 pololáníků, 11 domkařů s pozemkem, 10 chalup bez pozemků, panský hostinec, kostel s farou, škola a obecní radnice.

1758 Znovu vysvěcení přestavěného kostela sv. Vavřince.

1764 Bohdalov a okolí je podrobně zakreslen do císařských vojenských map.

1774 Zřízena triviální škola.

1790 Urbář panství uvádí, že v obci žije 630 obyvatel a stojí 83 domy. Celkem bylo při městečku poddanské půdy 812 měř. polí.

1794 V moravském místopise jsou připomínány zříceniny hrádku Belfríd ležící půl hodiny pěšky od Bohdalova na ostrově uprostřed velkého rybníka.

1810 Narození Františka Tuny, v roce 1856 je jmenován rektorem Karlovy univerzity v Praze.

1824 Do obecních kašen je přivedena potrubím voda z obecního rybníka.

1864 Jsou povoleny 3 výroční trhy.

1869 V městečku byl zřízen poštovní úřad.

1895 Továrník Jan Nepomuk Heimrich vytváří z malého "horního" mlýna s vodní pilou velký závod ke kterému připojuje strojírnu.

1872 Největší požár v historii obce, za oběť padlo 82 domů

1874 Založen požární sbor, otevřena patrová budova nové obecné školy.

1892 Bohdalov se stává střediskem zdravotního obvodu.

1890 Jan Nepomuk Heimrich (1855 - 1933) zvolen poslancem do vídeňské říšské rady. Jejím členem je do roku 1906.

1894 Zřízen telegraf a četnická stanice.

1895 Další velký požár, který zničil 36 domů včetně kostela a fary.

1905 Zavedení telefonního spojení.

1914 Vyhlášena všeobecná mobilizace. Začala 1. světová válka. Z Bohdalova narukovalo 188 mužů. 23 jich v bojích padlo.

1923 Založena Tělocvičná organizace Sokol.

1944 Na faře v Bohdalově byla 31. července založena významná odbojová skupina Rada tří v čele s generálem R. Lužou.

1945 10. května v ranních hodinách vstupují do obce první rudoarmějci.

1946 Zřízena měšťanská škola.

1946 Osidlování pohraničí. Z Bohdalova odchází 23 rodin.

1948 Ustaven akční výbor.

1948 Slavnostní otevření nového kulturního domu.

1950 Zakládající schůze JZD

1956 Dokončena výstavba obecního vodovodu.