Ze školní kroniky

11.10.2021


Nejstarší dochované zprávy o škole v Bohdalově pocházejí z konce 16. století. Tehdejší nekatolický farář žádal o povolení ke koupi školní budovy. Z toho lze usuzovat, že škola byla zřízena při místní faře a že zde existovala již v 16. století. Po vydání školského zákona a zavedení povinné školní docházky se v r. 1774 hovoří o škole v Bohdalově jako o triviální.

První zprávy o školní budově (reprezentované sice jen jednou světnicí) se vztahují k roku 1752. Až na počátku 19. století byla postavena školní budova - č. p. 85, v níž se vyučovalo až do r. 1872 Po ničivém požáru, který tehdy obec postihl, začala obec stavět na vlastní náklady novou patrovou školní budovu. Ta byla vybudována za necelých šest měsíců r. 1874 - číslo popisné 45. Svému účelu sloužila téměř plných sto let. Mimo učební prostory se zde nacházel také byt pro učitele a ke škole patřila i rozsáhlá a plně využívaná školní zahrada.


Jednotřídní obecná škola v Bohdalově byla v r. 1874 rozšířena na školu trojtřídní a od šk. r. 1909/1910 byla povolena tzv. zimní pobočka při třetí třídě. Z této pobočky potom v roce 1923/1924 vznikla čtvrtá třída a obecná škola se tak stala školou čtyřtřídní. Dvacátá a třicátá léta 20. století jsou obdobím, kdy se poprvé setkáváme se snahou získat povolení pro zřízení měšťanské školy v Bohdalově. Vyřízení několikrát opakované žádosti bylo bohužel odkládáno. V průběhu okupace byla zřízena alespoň tzv. lidová škola hospodářská - a to v roce 1940.
K tolik očekávanému zřízení měšťanské školy došlo až v r. 1946. Škola byla umístěna v adaptovaném bývalém hostinci Na Radnici. V roce 1948 bylo základní školství rozděleno na 2 stupně. I. stupeň - škola národní (1.-5. ročník) - v té době trojtřídní, II. stupeň - škola střední (6.-9. ročník). Od 1. 9. 1953 došlo k organizační změně v systému základních škol. Byla sloučena národní a střední škola a vytvořena osmiletá střední škola. Od 1. 9. 1960 byla při OSŠ zřízena 9. třída a škola nese název základní devítiletá škola. Od tohoto roku dostávají všechny děti zdarma veškeré učebnice a školní potřeby.

"Skutečným svátkem celé obce i okolí byla neděle 2. září 1973. Tento den byla otevřena budova nové základní devítileté školy. Pro všechny občany to byl den, který zůstane zapsán v jejich srdci, neboť si Bohdalov a jeho občané postavili to, co již bylo přáním jejich předchůdců z let 30. a dalších". A kronikář - p. Sedlický pokračuje: "Ať nikdy nezapomene příští pokolení kolik obětavosti, úsilí bylo vynaloženo na stavbu školy. Za tuto budovu v hodnotě 12 mil. Kč vděčíme obětavým lidem Bohdalovska". Jmenovitě děkuje p. Františku Krčovi, Antonínu Klimešovi a Vl. Doležalovi.
Od 1. 7. 1977 přišli do ZDŠ Bohdalov žáci z Chroustova již od 1. tř., a proto z původních 3 tříd 1. - 5. roč. bylo zřízeno 5 samostatných tříd, součástí je i školní družina. V následujícím roce byla zrušena jednotřídka v Rudolci a žáci začali dojíždět do bohdalovské školy také již od 1. ročníku. V r. 1977 mají někteří žáci možnost splnit povinnou školní docházku tak, že na základní škole splní 8 roků, zbývající rok plní na středních školách či odborných učilištích a od r. 1979 platí tato zásada pro všechny žáky a to až do r. 1996. Od r. 1997 má opět škola 9. třídu. V r. 1994 získala Základní škola Bohdalov právní subjektivitu.

Ve škole v Bohdalově působila řadu kvalitních učitelů. Nejstarším známým učitelem je učitel Sobotka, o němž však kromě jména není nic bližšího známo. Učitelé zde působící nebyli jen vzdělavateli a vychovateli místních dětí. Plnili nesmírně důležitou a tehdy snad více oceňovanou roli osvětových pracovníků. Jako státní zaměstnanci byli pověřováni řadou ne vždy příjemných úkolů. Aktivně se podíleli na kulturním dění v obci, hráli divadlo, pořádali přednášky a kurzy, pracovali v tělovýchově, zapojili se do politického života. K nejvýznamnějším učitelským osobnostem patřili bezesporu nadučitel Václav Osvald (působil zde v letech 1844 - 1913), dále řídící učitelé Petr Maděra ( 1913 - 1928), aktivní člen Sokola, divadelník, osvětový pracovník, František Zelený ( 1907 - 1938) po celou dobu svého působení v Bohdalově vedl Spořitelní a záloženský spolek, nadučitel Jan Skalka, který od r. 1872 začal psát školní kroniku, dále pak Jan Werner, František Blaha, Anastázie Sedlická. Všichni tito učitelé a jejich zde nejmenovaní kolegové působili desítky let na několik generací našich předků, na nás i naše děti.


Více zde: https://m.zsbohdalov.cz/skola/historie-skoly/