Šestá generace zvonů na věži kostela

20.12.2020

Každý historik ví, že zdroje informací je zapotřebí porovnávat a doplňovat. Je vzácné a chvályhodné, když to někdo udělá za vás. Když jsem jako kluk občas chodíval na věž kostela zvonit poledne, netušil jsem, jaká historie je za těmi krásně znějícími zvony ukryta. A tak jsem rád, že mohu prvotní informace rozšířit. 

1662

V roce 1662 měl kostel na zvonici umístěny tři zvony střední velikosti. Zvony byly zasvěceny sv. Vavřinci, sv. Janovi a sv. Jiřímu.

1752

Zvony na věži, které byly pořízeny r. 1752 při dostavbě věže kostela, byly čtyři: 6 1/2 centu těžký, v r. 1789 přelitý, 2 centy, ulitý r. 1462 ke cti Lukáše, Marka, Matouše a Jana, 30 liber z téže doby a také 30 liber vážící umíráček. Další nápisy nejsou známy.

1872

Při požáru kostela 7. 7. 1872 je žár ohně roztavil, takže věž zůstala prázdná. Zůstal jen malý zvon sanktusník, nad sakristií, který se jmenoval Bol. P. Maria. Vážil 28 kg. Na věž byly následně objednány 3 zvony od J. Hilzera z Jihlavy, které posvětil prelát z premonstráckého kláštera v Nové Říši.

1895

Po dalším požáru v roce 1895 byly objednány a zavedeny nové zvony. Byly od firmy "Hiller, vdova a syn" z Brna. Byly posvěceny před první adventní nedělí. Světil je Děkan Fr. Bauer. Jména zvonů: Sv. Vavřinec - 583 kg, Sv. Panna Maria - 303 kg, Sv. Josef - 189 kg, Sv. Cyril a Metoděj - 76 kg. Za první světové války, byly tyto zvony mimo sanktusník odvezeny na vojenské účely. Sanktusníkem se zvonilo od 17. srpna r. 1917, až do r. 1926.

1926

Po první světové válce se začaly pořizovat sbírkou zvony nové. Jména zvonů: Dokonáno jest - 343 kg - výška 860 cm pátečník, Zdrávas Maria - 233 kg - výška 76 cm poledník, sv. Cyril a Metoděj - 185 kg - výška 67cm, sv. Josef - 104 kg - výška 57 cm umíráček. Tyto zvony stály 36 000 Kč. Zvony docela hladké ulila 26. 'ledna r. 1926 firma Buřil a Riss v Kuklenách u Král. Hradce. Zvony byly zavěšeny na železných nosnících. Posvěceny byly 21. března 1926 p. Václavem Hlavičkou, děkanem měřínským. Sbírku na pořízení zvonů vykonal duchovní p. Antonín Hrubý za spolupráce obce, tak že člen zastupitelstva při sbírce s p. farářem chodil. Farář přijímal dary a sám vedl celou sbírku. Zbytek, který se na zvony nedostal, doplatil sám.

1948

V roce 1942 byly tyto zvony za druhé světové války z věže kostela odvezeny Němci, kteří jejich materiál použili pro válečné účely. Zůstal jen umíráček sv. Josef. V r. 1948 byly v Bohdalově za p. Josefa Votavy pořízeny zvony nové. Jména zvonů: sv. Vavřinec - 354 kg - výška 848 mm, po úderu zní 85 vteřin, sv. Emanuel - 243 kg - výška 750 mm, po úderu zní 60 vteřin, sv. Cyril a Metoděj - 180 % kg - výška 685 mm, po úderu zní 55 vteřin, sv. Josef - 101 kg - výška 560 mm, po úderu zní 50 vteřin. Tyto zvony vyrobila firma Kovolit - Rudolf Manoušek v České, nákladem 190 000 Kč. Slavnost svěcení proběhla 12. září 1948. Farníci se shromáždili u lihovaru, odkud vyjely směrem ke kostelu vyzdobené a opentlené koňské povozy se zvony. Následovaly je zástupy věřících, v čele s představiteli obce. Byla to veliká slavnost pro celou Bohdalovskou farnost, protože v tak krátké době po válce měla zvony málokterá z farností, kterým byly zvony také odvezeny. Je však zajímavé a svědčí to o této době, že takto významná událost nestála kronikáři ani za jediný řádek v obecní kronice.

V roce 1972 byla malá věžička nad sakristií, kde byl umístěn malý zvon sanktusník (28 kg), kterým se zvonilo při sanktus a jako umíráček, pro špatný stav odstraněna. Zvon je umístěn ve velké věži. Se zvonem sv. Emanuel se zvoní denně a má automatické ovládání. Sv. Josefem se zvoní při loučení se zesnulými.

Čerpáno z materiálů zpracovaných panem Františkem Svobodou.