Založení školy

02.11.2021

Vzdělávání žáků v českých zemích prošlo dlouhým vývojem. V polovině 18. století bylo školství v poměrně neutěšeném stavu. Výraznou změnou bylo přijetí Všeobecného školního řádu v roce 1774 za vlády Marie Terezie, který zavedl docházku do škol, povinná ale tehdy ještě nebyla. Situace se změnila až před 150 lety, 14. května 1869, kdy byl přijat školský zákon, který povinnou školní docházku definitivně zavedl.

"Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku šesti až 12 let do škol posílali," pravila císařovna Marie Terezie při zavedení první školské reformy v českých zemích. Všeobecný školní řád z 6. prosince 1774 zavedl takzvané školy triviální, hlavní a normální - a zvýšil kvalitu učitelů i vlastní výuky. Učitelé tehdy nebyli příliš vzdělaní, často to byli vysloužilí vojáci, jejich plat byl nízký a škol moc nebylo. Učilo se hlavně přes zimu, protože jindy musely děti pomáhat na poli. Základem tereziánské školské reformy, kterou monarchie poprvé vyjádřila zájem na vzdělání svého obyvatelstva, bylo vybudování sítě veřejných škol. V menších městech a vesnicích měly být zřizovány jednotřídní či dvoutřídní školy triviální (podle tří základních předmětů, takzvaného trivia: čtení, psaní a počítání), ve větších městech to měly být trojtřídní školy hlavní, rozšiřující znalosti z triviálních škol, a v Praze a Brně školy normální, dovršující obecné vzdělání. Výraznou novinkou Všeobecného školního řádu bylo i to, že zřizované školy měly poskytovat vzdělání nejen chlapcům, ale také dívkám. Nově pro ně tedy byly ustanoveny dívčí třídy a zhruba už od roku 1780 se dívky účastnily vyučování společně s chlapci. V roce 1870 byly zrušeny tělesné tresty a o pět let později zrovnoprávněn plat učitelek s platem učitelů.

Nejstarší dochované zprávy o škole v Bohdalově pocházejí z konce 16. století. Tehdejší nekatolický farář žádal o povolení ke koupi školní budovy. Z toho lze usuzovat, že škola byla zřízena při místní faře a že zde existovala již v 16. století. Po vydání školského zákona a zavedení povinné školní docházky se v r. 1774 hovoří o škole v Bohdalově jako o triviální.
První zprávy o školní budově (reprezentované sice jen jednou světnicí) se vztahují k roku 1752. Až na počátku 19. století byla postavena školní budova - č. p. 85, v níž se vyučovalo až do r. 1872 Po ničivém požáru, který tehdy obec postihl, začala obec stavět na vlastní náklady novou patrovou školní budovu. Ta byla vybudována za necelých šest měsíců r. 1874 - číslo popisné 45. Svému účelu sloužila téměř plných sto let. Mimo učební prostory se zde nacházel také byt pro učitele a ke škole patřila i rozsáhlá a plně využívaná školní zahrada.
Jednotřídní obecná škola v Bohdalově byla v r. 1874 rozšířena na školu trojtřídní a od šk. r. 1909/1910 byla povolena tzv. zimní pobočka při třetí třídě.