JUDr. Josef Koudela 1845 - 1913

19.01.2021


* 2.7.1845 Pokojov (okres Žďár nad Sázavou) - † 1.11.1913 Brno

advokát, zemský a říšský poslanec, přísedící zemského výboru, vlastenecký politik s velkým podílem na zřizování českých škol na Moravě. Josef Koudela se narodil v Pokojově 2. června 1845 a 6. června byl pokřtěn v bohdalovském kostele. Studoval na gymnáziu v Jihlavě. Právní studia absolvoval na univerzitě v Praze. Nastoupil na soudní praxi. V období let 1876-1884 byl advokátem v Prostějově, od roku 1884 v Brně.

Roku 1895 předsedal moravskému výboru pro účast na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze. V kulturních a národnostních otázkách se angažovala i jeho manželka Adéla Koudelová, rozená Jelínková, starostka a protektorka Ženské vzdělávací jednoty Vesna.

Na počátku století se zapojil i do celostátní politiky. V doplňovacích volbách roku 1902 získal mandát v Říšské radě. Roku 1909 byl povýšen do šlechtického stavu. Používal pak přídomek z Jelínkova (podle své manželky). Byl mu též udělen papežský řád Pro Ecclesia et Pontifice.

národnost

česká

státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko

zajímavé okolnosti

"V intencích zesnulého jest pamatovati místo věnců na národní dobročinné účely." I tato slova v rodinném oznámení úmrtí v Moravské orlici 3. 11. 1913 dokládají, že Josef Koudela do posledních dnů svého života na podporu českého národního života nezapomínal.

bydliště

Pokojov čp. 18 (rodný dům),
Prostějov, náměstí 29 (v době sňatku),
Brno, Veveří 19

jiné pocty

čestný měšťan Prostějova a mnoha dalších měst a obcí

zaměstnání

advokát v Prostějově (1876-1884),
advokát v Brně (od roku 1885)

politická orientace

národní strana,
poslanec na říšském sněmu za katolickou stranu moravskou

odborné a zájmové organizace

Cyrillo-Methodějská záložna (předseda správní rady),
Hypoteční banka (ředitel),
Brněnská Matice školská,
Čtenářský spolek v Brně,
Spolek "Brandl" pro podporu chudých žáků na středních školách českých v Brně (člen),
Moravský výbor Národní Rady České (místopředseda),
Spolek absolventů české obchodní akademie v Brně,
Ústřední spolek živnostníků moravských (předseda, později čestný člen),
Akciová společnost Besedního domu v Brně (starosta)

čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 34 (od 16. 11. 2016)

poznámky

Podílel se zejména na rozvoji českého obchodního školství v Brně, zasloužil se o vznik české obchodní akademie. V Moravském zemském výboru mu byl svěřen náročný finanční referát, kde musel často odrážet útoky, zejména při přípravě rozpočtu. Byl sice zvolen i za říšského poslance, působil pouze jedno období. Když se z úředního rozhodnutí stalo neslučitelným spojení funkcí zemského a říšského poslance, dal přednost práci v zemském výboru.
Rozhodnutím císaře ze dne 30. 11. 1908 a podle diplomu z 25. 1. 1911 mu byl udělen "dědičný stav šlechtický s povolením užívání čestného názvu "šlechtic" a predikátu "z Jelínkova".

pojmenované ulice

- Koudelova (Pisárky)


osoby

Jaroslav Budínský
J. Koudela byl jedním ze svědků sňatku J. Budínského 
JUDr. Josef Koudela byl kmotrem dětí JUDr. Josefa Růžičky

partneři

Adéla Koudelová (Jelínková)
sňatek: 26. 6. 1877, Brno-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie)

děti

Jan Koudela
Karel Koudela
Jaroslav Koudela
Josef Koudela
Václav Koudela

rodiče

Bartoloměj Koudela
Marianna Koudelová (Benešová)

ulice

Veveří
bydliště a místo úmrtí

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku

události

3. 10. 1912
První zemský sjezd českých sirotčích spolků a sirotčích rad v markrabství Moravském
účastník
20. 1. 1907
Založení spolku pro stavbu katolických chrámů v diecézi brněnské
místopředseda spolku
1. 10. 1895
Otevření obchodní akademie v Brně
předseda kuratoria k dohledu nad školou, účastník slavnostního otevření
12. 5. 1895
Ustavující valná hromada "Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně"
zvolen předsedou výboru "Spolku"

Zemřel v noci na 2. listopadu 1913 po delší nemoci.

Judr. Koudela s rodinou
Judr. Koudela s rodinou